RABINO RESPONDE – Rabino David Weitman fala sobre Matzeiva.