RABINO RESPONDE – Rabino David Weitman fala sobre o relaxamento da pandemia